Page 12 - EGO Magazine January 2020
P. 12

local // lleol                                                                           local // lleol

    Gruff Rhys and the Super    Furry Animals By // Gan


    Dilwyn Roberts-Young


    [Cymraeg yn dilwyn] The  fusion of styles across a
    Super Furry Animals were  zippy half hour pop album.
    formed in 1993 and have  African pop meets Welsh
    created a body of work  Americana’. The tracks are
    which is of an incredibly  full of reflection blended
    high standard. Rob Stringer  with a mischievous air of
    of Sony once described  positivity which is very
    their album ‘Rings Around  infectious. He celebrated
    the World’ (2001) as ‘a  Wales and the Welsh
    work of staggering genius’.  language and places that
    However, they are not a  celebrate in an international,
    band to rest on their laurels  multi-cultural dimension
    and band members have   which breaks all kinds of
    always pushed musical   boundaries.
    boundaries with a variety of  There is no doubt that his
    projects.         work can prove to be an                        Image by // llun gan Illtud Daniel
     Many in Aberystwyth   inspiration to the listener,     n nechrau mis Rhagfyr cefais
    enjoyed a wonderful evening  listeners such as Geordan     y fraint o wylio Gruff Rhys yn
    at the Arts Centre at the  Burress from Ohio who        perfformio yng Nghanolfan    Roedd y sain yn un llesmeiriol a gyda  gyngerdd yma yn Aberystwyth roedd  a ‘Gyrru, Gyrru, Gyrru’. Efallai, mai’r
    beginning of December in  started learning Welsh after     y Celfyddydau. Roedd hi’n    brwdfrydedd heintus N’famady Kouyate  rhywbeth yn annwyl a chynnes tu hwnt  uchafbwynt ymysg y clasuron oedd
    which Gruff Rhys of the  hearing the work of Gruff       noson fythgofiadwy gyda’r    roedd yr awyrgylch yn drydanol erbyn i  am y mynegiant ac yn ei fyfyrio. Roedd  ‘Y Teimlad’ - cân ddirdynnol Dave R.
    Super Furry Animals played  Rhys: “I didn’t really know  YTheatr y Werin yn orlawn a’r    Gruff Rhys ddod ar y llwyfan. San Walton (loudandquiet.com) mewn  Edwards, Datblygu! Beth yw’r teimlad
                              gynulleidfa’n sylweddoli o fewn dim bod noson
    the tracks from his new  about the language until I                       Roedd y noson yn ddathliad o album  adolygiad wedi cyfeirio at y llais hwnnw  hwnnw?
                              arbennig o’n blaenau.
    album PANG! along with  listened to Gruff Rhys and                      ddiweddaraf Gruff Rhys: PANG! Cawsom  yn ei adolygiad o PANG!
                               Roedd y gyngerdd yn ddathliad o albwm
    some great classics from his  I really thought it was cool.                  flas anghyffredin ar ganeuon oedd yn taro         Y teimlad, beth yw y teimlad?
                              ddiweddaraf Gruff Rhys ac ar y llwyfan roedd
    back catalogue. It was an  I thought I could learn a                      deuddeg, oedd yn heriol, yn codi gwen ac  ‘Tying the disparate musical strands together, Y teimlad, sydd heb esboniad?
                              cerddorion megis “Kliph” Scurlock, gynt o’r
    evening which will be long  couple of words or phrases.  Flaming Lips ac Osian Gwynedd gynt o’r  yn llawn direidi a dyfeisgarwch cerddorol though, is Rhys’ charmingly unassuming  Y teimlad, beth yw y teimlad?
    remembered as one which  I started learning it out of  Sibrydion. Fodd bynnag, roedd y noson wedi  a geiriol. Wrth i’r gŵr o ardal Bethesda  mumble of a singing voice, weaving  Y teimlad, sy’n cael ei alw’n gariad.
    saw inventive words blended  curiosity, but then fell in love  dechrau gyda N’famady Kouyate ac roedd y  lifo o un gân i’r llall roedd rhywun yn  gorgeously concise melodies through each  Roedd y gynulleidfa yn gadael Theatr y
                                                                  knotty song such that, even though sung
                                                    teimlo bod y cyfuniad o offerynnau a’r
    with inventive musicianship  with it”.       cerddor o Guinea yng ngorllewin Affrica yn rhan  rhythmau’n gyrru’r band a’r gynulleidfa  entirely in Welsh, it imbues the album with,  Werin yn gwenu o glust i glust yn gwybod
    including that of Guinea  Listening to PANG!    annatod o weddill y noson.         ar daith oedd yn gyffrous a chyfforddus  variously, poignancy, wistfulness, summery  eu bod wedi cael profiad fyddai’n aros yn
    Balafon player N’famady  could be your first step to  Chwaraeodd N’famady Kouyate nifer    ar yr un pryd.        optimism and a touch of nostalgic longing’. y cof. Dyma gerddor, dyma fardd sydd
                              o offerynnau ond yr uchafbwynt oedd ei
    Kouyate.         a new world of wonder and                        Rhaid i mi gyfaddef nad ydw i erioed          bob amser yn rhannu, yn herio ac yn
                              berfformiadau rhyfeddol ar y Balafon. Y mae’n
     Gethin Morgan, in his  enjoyment – the wonderful                       wedi meddwl llawer am lais Gruff Rhys  Wedi i ni ddod i adnabod PANG! daeth  rhyfeddu ac sy’n gwthio ffiniau Cymru,
                              offeryn sy’n draddodiadol i’w bobol ac yn
    review of the album in The  world of Gruff Rhys and                      yn y gorffennol gan roi f’ystyriaeth  cyfle i glywed rhai o’r clasuron hynny  y Gymraeg a Chymreictod ar bob cyfle.
                              ymdebygu i’r marimba sy’n fath o ‘xylophone’.
    Quietus describes ‘a joyful  Super Furry Animals.                       i’r gerddoriaeth a’r geiriau. Ond yn ei  sy’n aros yn y cof gan gynnwys ‘Valium’  Dyma Gruff Rhys!
                                                                                      The EGO®    13.
    12.    The EGO®
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17