Page 12 - Aberystwyth EGO November 2021
P. 12

local // lleol
    Cyngor Tref Aberystwyth


    Town Council    GWEITHIO TUAG AT              TOWARDS WORLD PEACE
    HEDDWCH YN Y BYD

    Am ddegawdau lawer mae Aberystwyth wedi chwarae  For many decades Aberystwyth has played a prominent
    rhan amlwg wrth eiriol dros heddwch a diarfogi. role in advocating for peace and disarmament.

    Ym 1926 cynhaliodd y dref gynhadledd heddwch  In 1926 the town hosted a full-scale international peace
    ryngwladol ar raddfa fawr yn gysylltiedig â Chynghrair  conference associated with the League of Nations, the
    y Cenhedloedd, rhagflaenydd y Cenhedloedd Unedig.  forerunner of the United Nations. This international
    Roedd y gynhadledd ryngwladol hon wedi'i chynnal  conference had been held annually following the end
    yn flynyddol yn dilyn diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf ac  of the first World War and normally took place in
    fel rheol fe'i cynhelid mewn prifddinasoedd, ond y  capital cities, but that year it came to Aberystwyth. The
    flwyddyn honno daeth i Aberystwyth. Cafodd y 200  200 international delegates were all transported here
    o gynrychiolwyr rhyngwladol i gyd eu cludo yma ar  on a special train from London and several thousand
    drên arbennig o Lundain ac roedd sawl mil o drigolion  local residents lined the streets to greet them. The
    lleol yn leinio’r strydoedd i’w cyfarch. Cynhaliwyd  conference was held in a large wooden university hall
    y gynhadledd mewn neuadd brifysgol bren fawr ar  on the site of what is now North Road car park. The
    safle maes parcio Ffordd y Gogledd heddiw. Pennawd  Cambrian News headlined that week with ‘Towards
    y Cambrian News yr wythnos honno oedd ‘Towards  World Peace’ and reported that, ‘The delegates were
    World Peace’ ac ysgrifennwyd, ‘The delegates were  greatly impressed by the munificience of the reception
    greatly impressed by the munificience of the reception  by the people of Aberystwyth’.
    by the people of Aberystwyth’.
    Ym 1935 cynhaliodd y dref Basiant Heddwch, ac mae  In 1935 the town held a Peace Pageant, and photos
    lluniau'n dangos miloedd o drigolion lleol yn llenwi tir  show thousands of local residents filling the castle    12.    The EGO®
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17