Page 13 - Aberystwyth EGO November 2021
P. 13

y castell i wylio perfformiadau gyda'r  grounds to watch performances aimed
    nod o ddangos yr angen am heddwch  at showing the need for international
    rhyngwladol. Yna ar ddechrau'r 1960au,  peace. Fast forward to the early 1960s,
    mae lluniau'n dangos arddangosiad  where photos show a very large
    mawr iawn ar y prom gan yr Ymgyrch  demonstration on the prom by the
    dros Ddiarfogi Niwclear.     Campaign for Nuclear Disarmament.

    Yn 2003 ar y noson pan lansiwyd  In 2003 on the night when the invasion
    goresgyniad Irac, bu gwrthdystiad  of Iraq was launched, there was a
    enfawr yn strydoedd Aberystwyth yn  huge demonstration in the streets of
    erbyn y rhyfel. Ac yn 2004, yn ogystal â  Aberystwyth against the war. And in
    gosod torch pabi coch yn flynyddol ar  2004, as well as the annual laying of a
    Ddiwrnod y Cofio, dechreuodd Cyngor  red poppy wreath on Remembrance
    Tref Aberystwyth osod torch pabi gwyn  Day, Aberystwyth Town Council began
    ychwanegol. Trwy gytundeb â'r Lleng  laying an additional white poppy wreath.
    Brydeinig leol, mae gosod y ddwy  By agreement with the local British
    dorch bellach yn cael ei dderbyn yn yr  Legion, the laying of both wreaths is now
    un seremoni sydd wedi'i efelychu gan  accepted within the same ceremony
    gymunedau eraill ledled Cymru.  which has been replicated by other
                    communities across Wales.
    Yn fwy diweddar mae Aberystwyth wedi
    chwarae rhan allweddol, trwy gynnal  Most recently Aberystwyth has played
    cynadleddau a thrafodaethau, wrth  a key role, by hosting conferences and
    sefydlu, y llynedd, Academi Heddwch  discussions, in the setting up, last year, of
    Cymru – the Wales Peace Academy.  Academi Heddwch Cymreig - the Wales
    Mae'r Academi hon, sy'n seiliedig ar  Peace Academy. This Academy, based on
    eraill ledled y byd, yn dod ag ystod eang  others around the world, brings a wide
    o academyddion ac arbenigwyr ynghyd,  range of academics and experts together,
    gan gynnwys Prifysgol Aberystwyth, i  including Aberystwyth University, to
    gefnogi cynnal heddwch ac osgoi rhyfel.  support the maintenance of peace and
    Fe dynnant sylw at y ffaith mai nid  the avoidance of war. As they point out,
    absenoldeb rhyfel yn unig yw heddwch;  peace is not just the absence of war;
    mae'n ymwneud ag ymwrthod rhag  it is about nonviolence, sustainability,
    traes, cynaliadwyedd, cydraddoldeb a  equality and justice.
    chyfiawnder.

    Felly, pan ofynnodd grŵp lleol i Gyngor  So, when Aberystwyth Town Council
    Tref Aberystwyth nodi Diwrnod Heddwch  was asked by a local group to formally
    Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig yn  mark the United Nations International
    ffurfiol ar 21 Medi, nid oedd unrhyw  Day of Peace on 21 September, it had
    betruso cyn cytuno. Cafodd baner ei  no hesitation in agreeing. A banner was
    hongian o swyddfa'r Cyngor Tref ar y  hung from the Town Council office on
    diwrnod a chynhaliwyd seremoni syml  the day and a simple ceremony was
    wrth lawnt y castell yn South Marine lle  held at the castle green in South Marine
    codwyd y faner heddwch a gomisiynwyd  where the specially commissioned peace
    yn arbennig i nodi'r achlysur.  banner was raised to mark the occasion.


                      council@aberystwyth.gov.uk / 01970 624761 /  The EGO®    13.
                      11 Stryd y Popty (Baker Street) SY23 2BJ
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18