Page 16 - EGO Magazine January 2020
P. 16

local // lleol                                                       Borth    Cyngor Tref                                                       Golf Club CATALINA    Aberystwyth Town Council                                                   Sunday Lunch  ARCHITECTURE
                                                                     for £8.75
                                                                      (£1 off with
                                                                     an EGO Token!) + Design
                                                                       PHONE
                                                                   01970 871 202 to book
                                                                  www.borthgolf.co.uk  Architects : Penseiri
                                                                          Cymru : Wales
                                                                           Mae'r ymgynghoriad cyntaf yn rhad ac am ddim
                                                                           Quote ‘Aberystwyth Ego’
                                                      Go wild  winter             The first consultation is free
                                                                           Tel - 01970 623480
                                                              this
        ma yng Nghyngor Tref Aberystwyth mae     ere at Aberystwyth Town Council January    with wildfowl and waders       YHR-1744-17-18: Llun/Photo: Ben Hall (rspb-images.com) YHR-1744-17-18: Llun/Photo: Ben Hall (rspb-images.com) YHR-1744-17-18: Llun/Photo: Ben Hall (rspb-images.com) YHR-1744-17-18: Llun/Photo: Ben Hall (rspb-images.com)
        mis Ionawr yn gyfle i fyfyrio ac adolygu.  provides an opportunity for reflection and   Open 10am-4pm
         Gyda goleuadau Nadolig y Cyngor Tref    review.                    rspb.org.uk/ynys-hir
        wedi eu rhoi i gadw am flwyddyn arall, ac   With the Town Council’s Christmas      01654 700222
        er lleddfu tywyllwch y gaeaf, beth am gofio  lights put away for another year, and to   SY20 8TA                www.catalinaarchitecture.co.uk
    Yarddangosfeydd blodau canol tref yr haf, Halleviate any winter gloom, why not cast
    neu gwell fyth, edrych ymlaen at y gwanwyn a’r ail lwyth  your thoughts back to the summer’s town centre flower
    o 15,000 o gennin Pedr brodorol y mae’r Cyngor Tref  displays, or even better look forward to spring and the
    wedi eu plannu.               second batch of 15,000 native daffodils that the Town
     Roedd blodau gwyllt Parc Kronberg hefyd yn  Council has planted.
    ysblennydd yr haf diwethaf. Bellach yn ddwy oed, mae’r  Parc Kronberg’s wildflowers were also spectacular
    parc yn llwyddiant a dylai Aberystwyth fod yn falch o’i  last summer. Now two years old, the park is a success
    phobl ifanc. Blaenoriaeth ar gyfer 2020, yw gwella’r  and Aberystwyth should be proud of its young people.
    meysydd chwarae eraill gan ddechrau gyda Penparcau. A priority for 2020, is to improve the other playgrounds
     Mae Parc Ffordd y Gogledd bellach yn fan agored,  starting with Penparcau.
    gwyrdd ond mae’r Cyngor Tref yn anelu at wella ei  North Road Park is now an open, green space but
    fioamrywiaeth. Hefyd wedi’i gynllunio mae rhaglen  the Town Council aims to enhance its biodiversity. Also
    uchelgeisiol o blannu coed tref, parhau i weithio gyda  planned is an ambitious town tree planting programme,
    phartneriaid i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd,  continuing to work with partners to combat climate
    ac ychwanegu lleoedd tyfu at y ddarpariaeth bresennol  change, and adding growing spaces to the current
    o randiroedd.                provision of allotments.
     Bob blwyddyn mae’r Cyngor Tref yn darparu  Every year the Town Council provides funding
    cefnogaeth ariannol i’r gymuned leol. Mae  support for the local community. Events such as                Y Ffarmers is now open!
    digwyddiadau fel troi’r goleuadau Nadolig ymlaen,  the Christmas lights switch-on, summer Bandstand
                                                                The pub has undergone a full
    rhaglen haf y Bandstand, Gorymdaith Gŵyl Dewi,  programme, St David’s Day Parade, Aber Firsts,             refurbishment due to our fire in
    Goreuon Aber, Gŵyl Feic, Sul y Cofio, a digwyddiadau  Cyclefest, Remembrance Sunday, and other major          January 2018 and is now ready to
                                                                welcome you all back through our
    mawr eraill i gyd yn elwa, fel y mae grwpiau sy’n  events all benefit, as do groups                  doors. Give us a call if you’d like us
    darparu gwasanaethau cymunedol neu sy’n meithrin  who provide community                          to reserve you a table.

    cyfeillgarwch lleol a rhyngwladol.     services or who foster local and                       Mae’r Ffarmers ar agor!
     Gyda blwyddyn brysur o’n blaenau mae’r Maer,  international friendships.
                                                                Yn dilyn y tân fis Ionawr 2018,
    Cynghorwyr Tref Aberystwyth, a’r staff yn dymuno  With a busy year ahead                         mae’r dafarn wedi cael ei
                                                                hadnewyddu ac yr ydym yn barod
    Blwyddyn Newydd Dda i chi.         the Mayor, Aberystwyth Town                         i’ch croesawu yn ôl. Cysylltwch â ni
                          Councillors, and staff wish you a                       os hoffech gadw bwrdd.
                          very Happy New Year.                               01974 261275
                                                                  www.yffarmers.co.uk
                         council@aberystwyth.gov.uk / 01970 624761 /
    16.    The EGO®            11 Stryd y Popty (Baker Street) SY23 2BJ
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21