Page 16 - Aberystwyth EGO March 2021
P. 16

local // lleol
    Cyngor Tref Aberystwyth


    Town Council

                          What we do...

                            rom the regular and incredibly high number
    Beth rydyn ni'n ei wneud...           of calls to the Town Council office regarding
                            services provided by Ceredigion County Council
                         Fit is quite clear that many members of the
        'r cynifer o’r galwadau cyson i swyddfa'r  public don’t know the difference between the town
        Cyngor Tref ynghylch gwasanaethau a  and county council. This is probably a good opportunity
        ddarperir gan Gyngor Sir Ceredigion, mae'n  to explain.
   Oeithaf amlwg nad yw llawer o aelodau'r    Ceredigion County Council (01545 570881) is
    cyhoedd yn gwybod y gwahaniaeth rhwng y cyngor tref  responsible for delivering essential services across the
    a’r sir. Efallai fod hwn yn gyfle da i egluro. whole of the county such as education, social services,
     Mae Cyngor Sir Ceredigion (01545 570881) yn  housing, planning, environmental health, highways -
    gyfrifol am ddarparu gwasanaethau hanfodol ar draws  including refuse collection, street cleaning, parking etc.
    y sir gyfan fel addysg, gwasanaethau cymdeithasol,  The County Council employs many hundreds of staff
    tai, cynllunio, iechyd yr amgylchedd, priffyrdd - gan  members across its numerous departments and there
    gynnwys casglu sbwriel, glanhau strydoedd, parcio  are 42 councillors representing wards across the whole
    ac ati. Mae'r Cyngor Sir yn cyflogi cannoedd lawer o  of Ceredigion. The County Council’s main offices are in
    aelodau staff ar draws ei adrannau niferus ac mae 42 o  Aberaeron but it also has offices in Aberystwyth next
    gynghorwyr yn cynrychioli wardiau ar draws Ceredigion  to the Welsh Government building.
    i gyd. Mae prif swyddfeydd y Cyngor Sir yn Aberaeron  The Town Council (01970 624761) on the other
    ond mae ganddo hefyd swyddfeydd yn Aberystwyth  hand consists of 19 elected councillors who are all
    drws nesa i adeilad Llywodraeth Cymru.   unpaid volunteers and whose focus is very much on
     Ar y llaw arall mae'r Cyngor Tref (01970 624761)  Aberystwyth. They represent Bronglais, North, Central,
    yn cynnwys 19 cynghorydd etholedig sydd i gyd  Rheidol and Penparcau wards. Currently there is one
    yn wirfoddolwyr di-dâl a’u ffocws i raddau helaeth  member of staff, the Clerk, but another member of
    ar Aberystwyth. Maen nhw'n cynrychioli wardiau  staff is due to be recruited.
    Bronglais, Gogledd, Canol, Rheidol a Penparcau. Ar hyn  The Town Council manages allotments, three
    o bryd mae un aelod o staff, y Clerc, ond mae disgwyl i  children’s playgrounds, the MUGA and Adizone,
    aelod arall o staff gael ei recriwtio.   Parc Kronberg (the Big Lottery funded community
     Mae'r Cyngor Tref yn rheoli rhandiroedd, tri maes  skatepark), North Road Park, Christmas lights and the
    chwarae i blant, y MUGA ac Adizone, Parc Kronberg  Seniors Christmas lunch as well as a programme of tree
    (parc sglefrio cymunedol a ariannwyd gan y Loteri  planting, summer flowers and summer entertainment.
    Fawr), Parc Ffordd y Gogledd, goleuadau Nadolig a  The Town Council also funds partners to deliver key
    chinio Nadolig yr Henoed yn ogystal â rhaglen o blannu  events such as the Christmas Switch On, Remembrance
    coed, blodau haf ac adloniant haf. Mae'r Cyngor Tref  Sunday, the Farmer’s Market and St David’s parade.
    hefyd yn ariannu partneriaid i drefnu digwyddiadau  The Council supports and works in partnership with
    allweddol fel y Goleuo Nadolig, Sul y Cofio, y Farchnad  numerous community groups in the town and offers
    Fferm a gorymdaith Dewi Sant        annual grants which are shared
     Mae'r Cyngor yn cefnogi ac yn gweithio mewn
    partneriaeth â nifer o grwpiau cymunedol yn y dref ac  out every April. The 1 April
                          deadline still allows time for
    yn cynnig grantiau blynyddol sy'n cael eu rhannu bob  local groups to apply and grant
    mis Ebrill. Mae'r dyddiad cau ar y 1af o Ebrill yn dal  forms are available from the
    i ganiatáu amser i grwpiau lleol wneud cais ac mae’r  Town Council Office.
    ffurflenni grant ar gael gan Swyddfa'r Cyngor Tref.                         council@aberystwyth.gov.uk / 01970 624761 /
    16.    The EGO®            11 Stryd y Popty (Baker Street) SY23 2BJ
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21