Page 16 - Aberystwyth EGO September 2021
P. 16

local // lleol
    Cyngor Tref Aberystwyth


    Town Council    HAF PRYSUR                 A BUSY SUMMER

    Os gellir dibynnu ar nifer y bobl sy'n cerdded o amgylch  If the number of people walking around Aberystwyth
    canol tref Aberystwyth i fod yn arwydd o dymor haf  town centre can be relied on to be an indication of
    llwyddiannus yna mae gennym achos i ddathlu yn  a successful summer season then we have cause to
    enwedig gan ein bod ni i gyd eisiau i'n busnesau lleol  celebrate especially as we all want our local businesses
    lwyddo ar ôl yr hyn maen nhw wedi bod drwyddo. to succeed after what they have been through.
     Mae'r Cyngor Tref hefyd wedi bod yn brysur ac yn  The Town Council has also been busy quietly doing
    dawel yn gwneud ei ran dros y dref. Yn gyfrifol am  its bit for the town. Responsible for a good portion
    gyfran dda o feinciau canol y dref mae'r Cyngor Tref  of the town centre benches the Town Council has
    wedi sicrhau eu bod wedi cael eu hadnewyddu i safon  ensured they have been refurbished to a high standard.
    uchel. Yn ogystal, mae'r pyst bysedd i gerddwyr, a  In addition, the pedestrian finger posts, recently
    fabwysiadwyd yn ddiweddar oddi wrth Gyngor Sir  adopted from Ceredigion County Council, have now
    Ceredigion, bellach wedi'u hadnewyddu gyda dim ond  been refurbished with just a couple needing to be
    cwpl sydd angen eu newid yn llwyr oherwydd difrod  completely replaced due to damage from sea spray.
    gan donnau’r môr.               Add to this a refurbishment programme for bus
     Ychwanegwch at hyn raglen adnewyddu ar gyfer  shelters which was commenced a few months ago and
    llochesi bysiau a ddechreuwyd ychydig fisoedd yn ôl ac  it all helps to keep Aberystwyth looking good for the
    mae'r cyfan yn helpu i gadw Aberystwyth yn edrych yn  local community and for visitors.
    dda i'r gymuned leol ac i ymwelwyr.      Our playgrounds and the Adizone in Min y Ddol
     Mae ein meysydd chwarae a'r Adizone ym Min y  have also had equipment refurbished and repaired
    Ddol hefyd wedi cael eu hadnewyddu a'u hatgyweirio  and extensive surface works have been carried out in
    ac mae gwaith wyneb helaeth wedi'i wneud ym  Penparcau and Plas Crug. New paths have been built in
    Mhenparcau a Plas Crug. Mae llwybrau newydd wedi'u  Penparcau, and in Plas Crug worn black wet pour has
    hadeiladu ym Mhenparcau, ac yn Plas Crug mae  been replaced with new wetpour in bright colours. A
    16.    The EGO®
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21