Page 16 - Aberystwyth EGO May 2021
P. 16

local // lleol


    Cyngor Tref Aberystwyth


    Town Council
       ydym ni fel Cyngor Tref yn cadarnhau ein
       gwerthoedd a'n hegwyddorion sylfaenol trwy  y fath ymddygiad lle yn ein tref. Gyda digwyddiadau
       ddatgan yn swyddogol fod Aberystwyth yn  erchyll fel graffiti a symbolau ffasgaidd mewn mannau yn
    R'Dref Ddi-gasineb'.            y dref, mae hyn yn bwysicach nag erioed.
     Wrth wneud hyn rydym yn datgan ac yn cadarnhau  Rhywbeth mae'r Cyngor Tref am hyrwyddo ynglŷn â
    tref Aberystwyth fel un agored a chroesawgar i bawb;  hyn yw gwasanaethau Cymorth i Ddioddefwyr. Maent
    waeth beth fo'u hil, ethnigrwydd, rhyw, cyfeiriadedd  yn gwneud gwaith gwych ac yn gallu rhoi cymorth a
    rhywiol, cenedligrwydd, iaith, crefydd, anabledd neu  chwnsela i ddioddefwyr. Pwysleisir mai gwasanaeth
    unrhyw ffactor cyffredinol arall sy'n ein nodi ni i gyd yn  cyfrinachol ydyw ac ni fydd y gwasanaeth yn dweud
    unigryw. Nid oes lle yma i gasineb na gwahaniaethu,  gair wrth yr Heddlu heblaw bod y dioddefwr am iddynt
    na'r rhai sy'n dymuno parhau casineb a gwhaniaethu ar  wneud hynny. Mae'r fath gefnogaeth yn bwysicach nag
    unrhyw ffurf bendant; naill ai trwy ymddygiad personol  erioed gyda chyfyngiadau ar gwrdd a chynydd arswydus
    uniongyrchol, gweithgareddau ar-lein, neu trwy werthu  mewn trais domestig yn erbyn menywod yn ystod y
    a dosbarthu nwyddau sy'n gysylltiedig â chasineb a  cyfnod clo.
    gwahaniaethu.                Mewn hynny o beth, bu i Lywodraeth Cymru lansio
     Mae nifer o faterion yn y dref lle nad yw'r Cyngor Tref  ymgyrch Mae Trosedd Casineb yn Brifo Cymru, enw sy'n
    yn gallu cymryd camau gweithredol ond mae'n gallu  crybwyll y ffaith bod y fath ymddygiad yn effeithio'n
    lleisio barn. Un ohonynt yw troseddau casineb. Mae  wael ar ein cymdeithas gyfan, ac nid yn unig ar y rhai
    hiliaeth, homoffobia, trais yn erbyn menywod ac ati yn  sy'n dioddef.
    llawer rhy gyffredin ar draws yr wlad a dydy Aberystwyth  Rhywbeth gallem i gyd fel trigolion wneud yw codi
    ddim yn eithriad mewn hynny o beth.    ymwybyddiaeth o'r gwasanaethau sydd ar gael, gwrando
     Y llynedd, penderfynodd y Cyngor mabwysiadu cynnig ar ein gilydd a chodi llais yn erbyn y fath ymddygiad pan
    tref di-gasineb (gweler uchod) gan nodi nad oes gan  yr ydym yn ei weld.
    16.    The EGO®
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21