Page 17 - EGO Magazine January 2020
P. 17

local // lleol           Borth Cyngor Tref          Golf Club CATALINA Aberystwyth Town Council      Sunday Lunch  ARCHITECTURE
                     for £8.75
                     (£1 off with
                    an EGO Token!) + Design
                      PHONE
                   01970 871 202 to book
                  www.borthgolf.co.uk  Architects : Penseiri
                          Cymru : Wales
                           Mae'r ymgynghoriad cyntaf yn rhad ac am ddim
                           Quote ‘Aberystwyth Ego’
      Go wild  winter             The first consultation is free
                           Tel - 01970 623480
              this
 ma yng Nghyngor Tref Aberystwyth mae  ere at Aberystwyth Town Council January  with wildfowl and waders  YHR-1744-17-18: Llun/Photo: Ben Hall (rspb-images.com) YHR-1744-17-18: Llun/Photo: Ben Hall (rspb-images.com) YHR-1744-17-18: Llun/Photo: Ben Hall (rspb-images.com) YHR-1744-17-18: Llun/Photo: Ben Hall (rspb-images.com)
 mis Ionawr yn gyfle i fyfyrio ac adolygu. provides an opportunity for reflection and  Open 10am-4pm
 Gyda goleuadau Nadolig y Cyngor Tref  review. rspb.org.uk/ynys-hir
 wedi eu rhoi i gadw am flwyddyn arall, ac  With the Town Council’s Christmas  01654 700222
 er lleddfu tywyllwch y gaeaf, beth am gofio  lights put away for another year, and to  SY20 8TA www.catalinaarchitecture.co.uk
 Yarddangosfeydd blodau canol tref yr haf, Halleviate any winter gloom, why not cast
 neu gwell fyth, edrych ymlaen at y gwanwyn a’r ail lwyth  your thoughts back to the summer’s town centre flower
 o 15,000 o gennin Pedr brodorol y mae’r Cyngor Tref  displays, or even better look forward to spring and the
 wedi eu plannu. second batch of 15,000 native daffodils that the Town
 Roedd blodau gwyllt Parc Kronberg hefyd yn  Council has planted.
 ysblennydd yr haf diwethaf. Bellach yn ddwy oed, mae’r  Parc Kronberg’s wildflowers were also spectacular
 parc yn llwyddiant a dylai Aberystwyth fod yn falch o’i  last summer. Now two years old, the park is a success
 phobl ifanc. Blaenoriaeth ar gyfer 2020, yw gwella’r  and Aberystwyth should be proud of its young people.
 meysydd chwarae eraill gan ddechrau gyda Penparcau. A priority for 2020, is to improve the other playgrounds
 Mae Parc Ffordd y Gogledd bellach yn fan agored,  starting with Penparcau.
 gwyrdd ond mae’r Cyngor Tref yn anelu at wella ei  North Road Park is now an open, green space but
 fioamrywiaeth. Hefyd wedi’i gynllunio mae rhaglen  the Town Council aims to enhance its biodiversity. Also
 uchelgeisiol o blannu coed tref, parhau i weithio gyda  planned is an ambitious town tree planting programme,
 phartneriaid i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd,  continuing to work with partners to combat climate
 ac ychwanegu lleoedd tyfu at y ddarpariaeth bresennol  change, and adding growing spaces to the current
 o randiroedd. provision of allotments.
 Bob blwyddyn mae’r Cyngor Tref yn darparu  Every year the Town Council provides funding
 cefnogaeth ariannol i’r gymuned leol. Mae  support for the local community. Events such as   Y Ffarmers is now open!
 digwyddiadau fel troi’r goleuadau Nadolig ymlaen,  the Christmas lights switch-on, summer Bandstand
                The pub has undergone a full
 rhaglen haf y Bandstand, Gorymdaith Gŵyl Dewi,  programme, St David’s Day Parade, Aber Firsts,  refurbishment due to our fire in
 Goreuon Aber, Gŵyl Feic, Sul y Cofio, a digwyddiadau  Cyclefest, Remembrance Sunday, and other major  January 2018 and is now ready to
                welcome you all back through our
 mawr eraill i gyd yn elwa, fel y mae grwpiau sy’n  events all benefit, as do groups  doors. Give us a call if you’d like us
 darparu gwasanaethau cymunedol neu sy’n meithrin  who provide community  to reserve you a table.

 cyfeillgarwch lleol a rhyngwladol. services or who foster local and  Mae’r Ffarmers ar agor!
 Gyda blwyddyn brysur o’n blaenau mae’r Maer,  international friendships.
                Yn dilyn y tân fis Ionawr 2018,
 Cynghorwyr Tref Aberystwyth, a’r staff yn dymuno  With a busy year ahead  mae’r dafarn wedi cael ei
                hadnewyddu ac yr ydym yn barod
 Blwyddyn Newydd Dda i chi. the Mayor, Aberystwyth Town  i’ch croesawu yn ôl. Cysylltwch â ni
 Councillors, and staff wish you a   os hoffech gadw bwrdd.
 very Happy New Year.        01974 261275
                  www.yffarmers.co.uk
 council@aberystwyth.gov.uk / 01970 624761 /
 16.    The EGO® 11 Stryd y Popty (Baker Street) SY23 2BJ
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22