Page 2 - EGO Magazine November 2019
P. 2

Add s g nnar a ofal • Earl education and care
                                                                      g
                                                                y g y
                                                                           y
                                                    Eich cynnig gofal plant yng Ngheredigion:
                                                                           Your Childcare Offer in Ceredigion:

                                                    •Ydy eich plentyn yn 3 neu 4 mlwydd oed?   •Is your child aged 3 or 4 years old?


                                                    •Ydych chi’n ennill ar gyfartaledd, cyflog  •Do you earn on average, a weekly
                                                    wythnosol sydd o leiaf yn cyfateb i 16 awr  minimum equivalent of 16 hours at
                                                    ar yr isafswm cyflog cenedlaethol neu’r   national minimum wage or national
                                                    cyflog byw cenedlaethol?           living wage?

                                                    Os felly, mae’n bosib gall Llywodraeth   If so, the Welsh Government might be
                                                    Cymru ariannu hyd at 30 awr yr wythnos o  able to fund up to 30 hours per week
                                                    Ofal Plant ac Addysg Blynyddoedd Cynnar   of combined Childcare and Early Years
                                                    am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.      Education for up to 48 weeks of the
                                                                          year


                                                    Am fwy o wybodaeth, ewch i         For more information, please visit
                                                    www.ceredigion.gov.uk/cynniggofalplant   www.ceredigion.gov.uk/childcareoffer

                                                             Cyngor Sir
                                                            I CEREDIGION
                                                           �''-' County Council
   1   2   3   4   5   6   7