Page 3 - EGO Magazine November 2019
P. 3

Add s g nnar a ofal • Earl education and care
                      g
                y g y
                          y
    Eich cynnig gofal plant yng Ngheredigion:
                          Your Childcare Offer in Ceredigion:

    •Ydy eich plentyn yn 3 neu 4 mlwydd oed?  •Is your child aged 3 or 4 years old?


    •Ydych chi’n ennill ar gyfartaledd, cyflog •Do you earn on average, a weekly
    wythnosol sydd o leiaf yn cyfateb i 16 awr minimum equivalent of 16 hours at
    ar yr isafswm cyflog cenedlaethol neu’r   national minimum wage or national
    cyflog byw cenedlaethol?          living wage?

    Os felly, mae’n bosib gall Llywodraeth    If so, the Welsh Government might be
    Cymru ariannu hyd at 30 awr yr wythnos o   able to fund up to 30 hours per week
    Ofal Plant ac Addysg Blynyddoedd Cynnar   of combined Childcare and Early Years
    am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.       Education for up to 48 weeks of the
                          year


    Am fwy o wybodaeth, ewch i          For more information, please visit
    www.ceredigion.gov.uk/cynniggofalplant    www.ceredigion.gov.uk/childcareoffer

             Cyngor Sir
            I CEREDIGION
           �''-' County Council
   1   2   3   4   5   6   7   8